Janne & Sonja Järnvägsgatan Nackehultet Släkthistoria Jannes böcker Läsvärda artiklar

Sveriges position i världen 

Väl underbyggda studier visar att invandrarnas värderingar kan påverkas och förändras samt att motivation och tillit är nödvändiga ingredienser om vårt samhälle skall lyckas med integration. Det är tröstande ord när vi ofta sitter vid matbordet och diskuterar besvärliga situationer för de ensamkommande barn och familjer från krigsdrabbade länder som kommit till Sverige. De upptar en stor del av den tid och engagemang som Sonja lägger ner för deras skull.

Vi är medvetna om att det är en särskilt svår uppgift för många som kommer till vårt land för att arbeta sig in och bli integrerade i vårt samhälle. När våra levnadsförhållanden är uppmätta och jämförda med andra länder i världen framstår de som ganska unika. Det är på goda grunder som vi har fått ett gott rykte bland de stackars människor som tvingas fly från krigsdrabbade länder. De ensamkommande barn som Sonja ger stöd till har t.ex. kommit från Afghanistan, Syrien och Somalia.

För närvarande har vi mer än 10 millioner invånare i landet. Under 2016 ökades det antalet med 163 000 invandrare. De var födda i: Syrien 51 500, Eritrea 6 000, Polen 5 000, Irak 4 900, Indien 4 200, Somalia 3 800, Afghanistan 3 600, Finland 2 900 och Tyskland 2 600. Dessutom kom 15 300 som var födda i Sverige och som återkom från andra länder. En större andel invandrare än tidigare kom från länder med övervägande muslimsk befolkning.

(På denna sida med engelsk text finns angivet vilka religioner som dominerar dessa länder)

Kulturkartan är en summering från den internationella studien: World Value Survey år 2016. Här framgår tydligt att Sverige har en extrem position längst upp till höger. Våra medborgare ansågs ha mer av ”sekulära värden” och intresse för ”självförverkligande” än i något annat land. Vi motsvarade i hög grad de mål som Förenta Nationerna har satt upp för länders utveckling. 90 000 människor i 57 olika länder hade besvarat 250 frågor. Ur materialet var det möjligt att ta fram mer än 400 olika variabler. Frågorna hade t.ex. handlat om: livsinställning, personliga värderingar, ekonomisk utveckling, demokratiska förhållanden, religion, jämställdhet, sociala förhållanden och livskvalitet.

I jämförelse med andra länder motsvarade Sverige ett land där medborgarna mer än i andra länder sökte efter en personlig frihet samt gav ett starkt stöd till solidaritet och vidsynthet. Vi ansågs ha en hög rad av tilltro till medmänniskor i den grupp som vi tillhörde, men dessutom även till människor som vi inte kände sedan tidigare.

I en annan stor internationell studie med 99 000 människor i 99 länder studerades särskilt vad som hände med immigranter ifrån Mellanöstern och som kommit till västeuropeiska länder. Deras värderingar visade sig ligga mellan de som gällde i länder de lämnat och deras nya hemländer, t.ex. när det gällde demokratiska rättigheter och jämställdhet. Men inte när det t.ex. gällde värdering av homosexualitet, skilsmässa och aborter. Då var värderingarna mer lika de som hade gällt i deras hemländer. Även efter många års levnad i det nya västerländska landet hade de fortfarande samma religion som tidigare. Någon motsvarande svensk undersökning av det som händer för muslimer som kommit till i vårt land saknas ännu.

Frågan om invandringen till Sverige har blivit en viktig politisk fråga för våra åtta partier när vi går till val hösten 2018. Hur skall vi bättre hjälpa dem med integration som får uppehållstillstånd och som kommer att bli svenska medborgare? Under alla år efter 1950 har antalet invandrare som kommit till Sverige alltid varit fler än de som lämnat Sverige genom emigration till andra länder. De invandrare som har integrerats i vårt samhälle har betytt mycket för den positiva utveckling som landet haft under alla år efter andra världskriget. Landets välstånd har utvecklats bättre i jämförelse med de flesta andra länder.

 

Här kan du söka i innehållet

Hemsidans ägare:

Jan och Sonja Helling
Järnvägsgatan 5
461 31 Trollhättan

Janne 0705 163 573
Sonja 0702 304 719


Hemsida med Sitoo

Copyright 2010